ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း(MPE)သတင်း

ကူညီ ဝေမျှ ပညာရ MOEE နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစာအုပ်များ ဆောင်းပါးများ ဓါတ်အားခနှုန်းထားများ တွက်ချက်ရန် ဓါတ်အားလိုင်းပြမြေပုံ android apk www.moee.gov.mm TOTAL VISITORS 6271K+ ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

၁။           လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင်  လစ်လပ်လျက် ရှိသော ပြင်ပဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများဖြစ်သည့်  လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ တန်း၊ လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ တန်း ၊ လစာနှုန်း ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝိ တန်းနှင့် လစာနှုန်း ၁၄၄၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ တန်း  ရာထူးနေရာများခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏ အမည် စာရင်းအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

၂။       အထက်ပါရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည့် မိမိတို့တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရမည့် ဌာန/စက်ရုံများသို့ အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ၇.၃.၂၀၂၂ ရက် နေ့ ၁၀:၀၀ ချိန်အရောက် သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း)

          (ခ)     တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်(မူရင်း)

                   တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်မြင်သူများအတွက် ကျောင်းထောက်ခံစာမူရင်း

           (ဂ)     ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း)

          (ဃ)    အကျင့်စာရိတကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ရဲစခန်း

                    ထောက်ခံချက်(မူရင်း)

           (င)    ၁ လက်မ x ၁.၂၅ လက်မ အရွယ်အစားရှိ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၅)ပုံ

          (စ)     အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား အလလခ(ပုံစံ-၂)  (မူရင်း)

          (ဆ)    ကျန်းမာကြောင်းဆေးထောက်ခံချက် (မူရင်း)

၃။      ရွေးချယ်ခံရသူများသည် သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာမိမိ တာဝန်ထမ်း       ဆောင်ရမည့် ဌာန/စက်ရုံသို့သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ပျက်ကွက်သူများနှင့် အကြောင်း တစ်မျိုး မျိုးကြောင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုနိုင်သူများ၏ ရာထူးနေရာများ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ (င) (၉) အရ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရန် အရန်စာရင်းရှိ အမှတ်အများ အနည်း အလိုက် တန်းစီဇယားအမှတ်စဉ်အတိုင်း အစားထိုးဖြည့်စွက် ရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၂ / ၃၄၁၁၁၇၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

                                                                                      မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ