ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (PPRD)သတင်း

ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။           လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင်  လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြင်ပဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများဖြစ်သည့်  ဒုတိယဦးစီးမှူး၊  စက်မှုစီမံရေး(၂)၊   စစ်ဆေးရေးမှူး(၂)၊ ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စက်မှုစီမံရေး(၄)/ စစ်ဆေးရေးမှူး(၄)၊ ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ်  ရေးဖြေစာမေးပွဲနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းများကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ