ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း(MOGE)သတင်း

Image Title

ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် အသစ်ခေါ်ယူခန့် ထားရန် သတင်းစာနှင့် Website မှ ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သော လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ တန်း၊ ...

Image Title

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် အသစ်ခေါ်ယူခန့် ထားရန် သတင်းစာနှင့် Website မှ ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သော လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ တန်း တ...

Image Title

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် အသစ်ခေါ်ယူခန့် ထားမည့် လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀တန်း ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်(၄)၊ စာရင်းကိုင်(၄)၊ ...


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ