ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ဥပဒေများ

လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေများအား ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂၃/၂၀၂၂)

လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေများအား ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂၃/၂၀၂၂)

လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေများအား ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂၃/၂၀၂၂)နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ