ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

OGPD/LP/EDMS/CAP/CONTRACT/1 (2022-2023) Energy Digital Management System

OGPD/LP/EDMS/CAP/CONTRACT/1 (2022-2023) Energy Digital Management System တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

OGPD/LP/EDMS/CAP/CONTRACT/1 (2022-2023) Energy Digital Management System တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ