ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

မြန်ြာ့ရေန ံဓာတုရေဒလုပ်ငန်း လက်ရောက်ေှိ ေြှတ်(၄) ဓာတ ်ရမြသြဇာစက်ရ ုံ (ရမြာင်းတကာ) ေြှတ ်(၅) ဓာတ ်ရမြသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကက ီးရောင့ ်) စက်ရ ုံတို့ေား‌မပုမပင် ြွြ်းြံမြင်း၊‌ေဆင့်မြှင့်တင်မြင်း၊ ကာလေှည ်ငှားေြ်းမြင်း‌လုပ်ငန ်းြျားရဆာင်ေွက်ေန် စိတ ်ဝင်စားြှုေဆိုမပုလွှာ(Expression‌of‌Interest-EOI)‌ြျား‌တင်မပြဲ့သကြည့်‌ ကုြ္ပဏီ/ေဖွဲ့ေစည်းြျားစာေင်းနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ