ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ( ၃၃ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း                                                                                             

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

( ၃၃ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ