ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော အောက်ပါရာထူးနေရာများအတွက် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်-

...

၂၂-၁၁-၂၀၂၂

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ( ၃၃ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း&nb...

၂၂-၁၁-၂၀၂၂

မြန်ြာ့ရေန ံဓာတုရေဒလုပ်ငန်း လက်ရောက်ေှိ ေြှတ်(၄) ဓာတ ်ရမြသြဇာစက်ရ ုံ (ရမြာင်းတကာ) ေြှတ ်(၅) ဓာတ ်ရမြသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကက ီးရောင့ ်) စက်ရ ုံတို့ေား‌မပုမပင် ြွြ်းြံမြင်း၊‌ေဆင့်မြှင့်တင်မြင်း၊ ကာလေှည ်ငှားေြ်းမြင်း‌လုပ်ငန ်းြျားရဆာင်ေွက်ေန် စိတ ်ဝင်စားြှုေဆိုမပုလွှာ(Expression‌of‌Interest-EOI)‌ြျား‌တင်မပြဲ့သကြည့်‌ ကုြ္ပဏီ/ေဖွဲ့ေစည်းြျားစာေင်း

...

၁၅-၁၁-၂၀၂၂

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခ...

၁၃-၁၁-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ( ၃၂ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ( ၃၂ / ...

၂၈-၁၀-၂၀၂၂


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ